05 Aralık 2023
PUSULA EĞİTİM KÜLTÜR SANAT VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

Kısa Sureler Test Sorusu

Konu

:

Kısa Sureler

Hazırlayan: Tayfun NASUHBEYOĞLU

Süre

:

30 dakika

1997-Köse/GÜMÜŞHANE

1-] Fatiha suresinde geçen “Hamd” kelimesinin anlamı nedir?

 

A-) Sevmek          B-) Yermek          C-) Övünmek          D-) Övgü-Şükür          E-) İhlâs    

 

2-] Leheb suresinde geçen ve peygamberimizin amcası olan şahsın asıl ismi nedir?

 

A-) Utbe bin Rebia    D-) Abdulmuttalib

B-) Mugire bin Şube  E-) Abdul-Uzza

C-) Ebu Cehil

 

3-] Aşağıdaki surelerden hangisi Medine’de nazil olmuştur?

 

A-) Nasr Suresi          D-) Fil Suresi

B-) Leheb Suresi        E-) Kâfirun Suresi

C-) Fatiha Suresi

 

4-] İhlas suresinde geçen “Es-Samed” hangi anlama gelir?

 

A-) Allah doğurmamış doğrulmamıştır
B-) Her şey Allah’a muhtaç, O hiçbir şeye muhtaç değildir
C-) Allah hüküm sahibidir
D-) Allah İşiten’dir
E-) Allah Bilen’dir

 

5-] Yetimlerden bahseden sure aşağıdakilerden hangisidir?

 

A-) Fil Suresi           D-) Kevser Suresi

B-) Kureyş Suresi     E-) Kâfirun Suresi

C-) Maun Suresi

 

6-] “Fatiha” kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A-) Kapatmak          D-) Açmak

B-) Övgü                E-) Görmek

C-) Seslenmek

 

7-] Leheb suresinde geçen kadının lakap adı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A-) Ümmü Cemil       D-) Ümmü Habibe

B-) Ümmü Eymen      E-) Ümmü Gülsüm

C-) Ümmü Rukiye

 

8-] Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkmak istemesindeki asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir?

 

A-) Ünlü olmak

B-) Kâbe’yi yıkarak ticareti ele geçirmek

C-) Kâbe’nin kutsallığını kıskanması

D-) Tapınağı kirletenlerden öç alma isteği

E-) Arap kabilelerini kendisine boyun eğdirme isteği

 

9-] Kureyşliler ticaret amacıyla yaz ve kış aylarında nerelere yolculuk ederlerdi?

 

        Yaz               Kış

A-) Yemen              İran

B-) Yemen              Filistin

C-) Şam                 Yemen

D-) Yemen              Şam

E-) Habeşistan        Suriye

 

10-] I-Sabır; hüsrandan kurtulmanın bir şartıdır

       II-Sabır; Hak yolda bütün zorluklara katlanmaktır.

       III-Sabır; zulme rıza göstermektir.

 

Yukarıda yapılan sabır tanımlarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

 

A-) Yalnız I             D-) Yalnız II

B-) I-II                   E-) II-III

C-) Hepsi

 

11-] Muavezeteyn sureler aşağıdakilerden hangisidir?

 

A-) Nasr-Nas           D-) Felak-Nas

B-) Nas-İhlas           E-) İhlas-Felak

C-) Felak-Leheb

 

12-] Salih amel hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

A-) Kâfirlerin yaptığı iyi amellerde salih ameldir
B-) Salih amel imanın bir sonucudur
C-) İman etmiş bir kimse için salih amel bütün iyiliklerin adıdır
D-) İmansız salih amel olmaz
E-) Salih amele dönüşmeyen iman ölüdür

13-] Kevser suresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

A-) Kevser soyu kesik demektir
B-) Allah peygamberimize Kevser’i verdi
C-) Mahşer günü peygamberimiz Kevser’in yanında olacaktır
D-) Kevser bir havuzdur
E-) Ondan içen bir daha susamaz

 

14-] Nasr suresinin ışığında Allah’ın yardımı ve fetih geldiğinde peygamberimizden nasıl bir davranış isteniyor?

 

A-) Allah için oruç tut

B-) Allah için zekât ver

C-) Müşrikleri sağ bırakma

D-) Kâbe’yi putlardan temizle

E-) Allah’a hamd ederek, O’nu tesbih et

 

15-]

I-  Şüphesiz biz Sana Kevser’i verdik

II- Senin düşmanın, asıl soyu kesik olandır

III-Şu Halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes

 

     Kevser suresi için doğru olan sıralama aşağıdakilerden hangisidir?

 

A-) I-II-III               D-) II-I-III

B-) II-III-I              E-) III-II-I

C-) I-III-II

 

16-]

Maun Suresinin Meali

1- Gördün mü o şahıs ki ahirette ceza ve mükâfatı yalanlar

2- İşte yetimi itip kakan

3- Yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen

4- İşte (şu) namaz kılanların vay haline

5- Ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar

6- ________________________

7- Ve ufacık bir yardımı (veya zekâtı) da engellemektedirler

 

     Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilmelidir?

 

A-) Namazlarında huşû içerisindedirler

B-) Namazlarını fazlaca kılarlar

C-) Namazlarında yanılgıdadırlar

D-) Namazlarını kılmazlar

E-) Onlar gösteriş yapmaktadırlar

 

17-] Kur’an’ın “üçte birine denk” olduğu söylenilen sure aşağıdakilerden hangisidir?

 

A-) Fatiha               D-) Kâfirun

B-) Asr                   E-) İhlâs

C-) Kureyş

 

18-] İmam Şafi’nin : “Eğer insan bu sure üzerinde düşünürse yalnız bu sure onun hidayeti için yeterlidir.” dediği sure hangisidir?

 

A-) İhlas                 D-) Nasr

B-) Asr                   E-) Fil

C-) Kâfirun

 

19-] Fatiha suresinde geçen “gazaba uğrayanlar ve sapıklar”  kimlerdir?

 

         Gazaba

      Uğrayanlar       Sapıklar

A-) Yahudiler           Hıristiyanlar

B-) Hıristiyanlar        Yahudiler

C-) Yahudiler           Sabiiler

D-) Hıristiyanlar        Müşrikler

E-) Hıristiyanlar        Hindular

 

20-] Asr suresi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

A-) İnsanlığın hüsranda olduğu

B-) İman-amel ilişkisi

C-) Sabrı ve hakkı tavsiyenin önemi

D-) Yalnız iman etmenin yeterli olduğu

E-) Asr kelimesi ikindi vakti anlamına da gelir

 

21-] Fil vakasından sonra arap müşriklerinin İslami açıdan en önemli tavrı ne olmuştur?

 

A-) Çok sevindiler

B-) Putlara kurban kestiler

C-) Günlerce bayram yaptılar

D-) Uzun bir müddet putlara tapmadılar

E-) Bizanslılara savaş açtılar

 

22-] Aşağıdakilerin hangisi müşriklerin Rasulullah’a yaptıkları uzlaşma tekliflerinden değildir?

 

A-) İstersen seni lider yapalım
B-) İstersen seni istediğin kadınla evlendirelim
C-) İstersen sana Kâbe’nin anahtarlarını verelim
D-) İstersen seni en zenginimiz yapalım
E-)   Bir yıl sen bizim putlarımıza tap, bir yıl da biz senin İlahına tapalım

23-] Kureyş Suresinin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?

 

A-) Kureyşi düşmana karşı emin kıldığı
B-) Surede geçen nimetler hatırlatılarak Kâbe’nin Rabbine kulluk etmeğe çağrı
C-) Kureyşin ticaret için yaz ve kış yolculuğuna çıktıklarını
D-) Kureyşin şanının yüksek oluşu
E-) Kureyşi açlıktan kurtarıp doyurduğu

 

24-] Kevser suresinde geçen “ebter” kelimesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

A-) Kurban kesmek

B-) Namaz kılmak

C-) Soyunun ünlü olması

D-) Oruç tutmak

E-) Soyu kesik olmak

 

25-] Peygamberimize sihir yapan şahıs aşağıdakilerden hangisidir?

 

A-) Lübeyd bin Kasım

B-) Abdullah bin Übey

C-) Lübeyd bin Asım

D-) Kâb bin Eşref

E-) Mugire bin Şube

 

26-] Aşağıdakilerden hangisi Felak suresindeki “sığınılması istenilenlerden” değildir?

 

A-) Kalplere vesvese verenlerin şerrinden

B-) Yarattığı şeylerin şerrinden

C-) Gecenin şerrinden

D-) Hased ettiğinde hasedcinin şerrinden

E-) Düğümlere üfleyen kadınların şerrinden

27-] Nas suresi ışığında “vesveseci” için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

A-) Üfürükçülük yapar
B-) Sinsice kalplere vesvese verir, kuşku düşürür
C-) Sinsice insanları takip eder
D-) Sinsice insanların arasını bozar
E-) Sinsice insanlara hasedciliği öğütler

 

28-] Fatiha suresi ile Muavezeteyn sureleri arasında anlam bakımından en bariz yakınlık için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

A-) Fatiha bir duadır. Muavezeteyn sureleri ise sığınma sureleridir
B-) Fatiha da doğru yolu isteyen kul, Muavezeteyn surelerinde doğru yoldan engelleyenlerden Allah’a sığınır
C-) Fatiha suresi ilk sure, Muavezeteyn sureleri ise son surelerdir
D-) Her iki surede Allah’ın kullarına öğrettiği birer duadır
E-) Fatiha ve Muavezeteyn sureleri yatmadan önce Mü’min’lerin okuması sünnet olan surelerdir

 

 Soruları PDF formatında indirmek için tıklayın…

Cevaplar

 

16 thoughts on “Kısa Sureler Test Sorusu

Bir cevap yazın