15 Temmuz 2024
PUSULA EĞİTİM KÜLTÜR SANAT VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

Tüzük

DERNEĞİN ADI

Madde 1: Derneğin adı: Pusula Eğitim, Kültür, Sanat Ve Yardımlaşma Derneği’dir.

DERNEĞİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ

Madde 2: Derneğin merkezi İstanbul ili Bayrampaşa ilçesidir. Dernek, mevzuat hükümleri çerçevesinde uygun gördüğü yerlerde şube açabilir.

DERNEĞİN GAYESİ

Madde 3:

1-) İhtiyaç sahiplerinin, yoksulların, mağdur ve mazlumların, ırk, din, mezhep farkı gözetmeden, siyasi düşünce yapısına bakmadan çeşitli ekonomik, sağlık, sosyal, kültürel vb. sorunlarına şefkatle el uzatmak. Gıda, giyim, sağlık, eğitim, yakacak, kira, barınma, evlenme, yuva kurma, iş kurma, konut ve sair bütün hususlarda ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak,

2-) İhtiyaç sahibi insanların ve ailelerin, kimsesiz gençlerin, sosyal hayata kazanılmaları için sosyal, eğitsel ve sportif faaliyetlerde bulunmak. Bu gibi gençlerin eğitim-öğretim, barınma, meslek edindirme, evlendirilmeleri, aile kurumlarına yardımcı olmak, bu gibi faaliyetleri yasalara uygun bir şekilde yapmak.

3-) Toplumda şefkat, yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirerek birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek amacına yönelik çalışma ve etkinliklerde bulunmak; paneller, seminerler, konferanslar ve eğitici çalışmalar organize etmek.

4-) Toplumun en küçük birimi olan aile ve bireylerinin psikolojik, bilimsel, kültürel ve ahlaki yönden ilerlemesine katkı sağlamak için her türlü sosyal, kültürel, eğitsel, fikri, sanatsal ve sportif faaliyetlerde bulunmak.

5-) Kültürel ve toplumsal değerlerimizin, korunup yaşatılması ve geliştirilmesi amacıyla araştırmalar yapmak, bu değerlerin öğretilip yaygınlaştırılması böylece kendi değerlerine sahip çıkan eğitimli ve sağlam bir toplum oluşumuna katkı sağlamak,

6-) Bilgili, dünyaya açık, düşünen, üreten, araştıran, toplumsal problemlerimizi aşmada sorumluluk üstlenen, ahlaki, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan, geliştiren, milletini seven, dürüst, çalışkan, ahlaklı, sevgi ve şefkat duyguları gelişkin bir gençliğin oluşumuna katkı sağlayacak eğitim ve kültür faaliyetlerinde bulunmak,

7-) İçki, kumar, ve uyuşturucu gibi fert ve cemiyet hayatında büyük zararlar doğuran kötü alışkanlıkların zararlarını açıklayan yayın yapmak ve bu çerçevede kültür, eğitim, spor ve rehabilitasyon merkezleriyle faaliyette bulunmak.

😎 Kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel alanda gelişimine ve toplumsal hayata katılımlarına katkı sağlamak,

9-) Kültürel, tarihi ve tabii güzellikleri koruyucu ve geliştirici faaliyetlerde bulunmak,

10- ) Halkımızı deprem sel, gibi doğal afetler konusunda eğitmek, bu tür afetlerde kurtarma ve diğer yardım faaliyetlerinde bulunmak,

11-) Toplumun menfaatine olacak her türlü faaliyeti destekleyecek çalışmalar yapmaktır.

DERNEĞİN ÇALIŞMA ALANI, FAALİYET KONULARI

Madde 4:

1-) Yardıma muhtaç insanlara özellikle gıda, giyim, yakacak,  sağlık, eğitim vb. alanlarda yardımlarda bulunmak, meslek ve beceri kazandırmaya dönük kurs, seminer vb. düzenlemek

2-) İhtiyaç sahiplerine, yoksullara, mağdur ve mazlumlara ekonomik, kültürel, sağlık vb. alanlarda doğrudan veya dolaylı olarak yardımlar yapabilmek için mevzuat çerçevesinde kermes, sergi gibi çeşitli organizasyonlar yapmak

3-) Huzur evi, barınma evi, sığınma evi, aşevi, kesimhane, kreş, misafirhane, sosyal amaçlı mağazalar vb tesisleri kurmak, işletmek ve bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunmak,

4-     Derneğe gelir temin etmek ve/veya tanıtım amacı ile fuarlar, kermesler, sergiler, geziler, konserler, yarışmalar ve benzeri sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmak veya bu tür faaliyetlere katılmak,

5-     Yoksulluğun azaltılması maksadı ile ihtiyaç sahiplerine destek sağlamak için gıda bankacılığı, mikro kredi ve mikro finans faaliyetlerini yapar veya benzeri uygulamaları yürütür. Özellikle ev hanımlarının gelir getirici faaliyetlerine karşılıklı veya karşılıksız olarak teknik, nakdi veya maddi yardımda bulunur. Karşılıklı verilen yardımların geri alınmasını temin ve kontrol eder. Gıda Bankacılığı ve Mikro Kredi gibi uygulamaların işleyiş şekli, prosedürü, iş akışı ve tüm uygulama biçimi Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak mevcut yasalara uygun  iç yönetmelikler ile yapılır.

6-     Amaçları doğrultusunda her türlü hizmeti sunabilmek için iktisadi işletmeler, kurmak ve işletmek. Dernek bu faaliyetler için gerekli personeli istihdam edebilir ve yetiştirebilir.

7-     Kültürel, tarihi ve tabii güzellikleri tanıtmak, korumak ve geliştirmek için çalışmalar yapmak, tanıtıcı geziler düzenlemek, yayınlar yapmak

8-     Derneğin amaçlarına ulaşabilmek için bizzat veya diğer ilgili kuruluşlarla birlikte kitap, dergi, gazete gibi her türlü süreli-süresiz basın yayın faaliyetlerinde bulunmak, radyo televizyon ve diğer yollarla yayın yapmak, TV istasyonları aracılığıyla halka yönelik programlar hazırlamak,

9-     Derneğin amaçlarına uygun bir şekilde internet ortamında her türlü faaliyette bulunmak, web sitesi kurmak, kültürel, eğitsel ve tanıtım amaçlı e-dergi, e-kitap, e-bülten vb. yayınlamak

10- Gayede belirtilen hedeflerin toplumun her kesimine ulaştırılması için il, ilçe, köy ve mezralarda sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak.

11- Gayesi doğrultusunda toplantı ve konferanslar, seminerler ve paneller, konser, tiyatro, sergi, sportif (yamaç paraşütü, delta kanat, planör etkinlikleri, model uçak yapımı, sivil havacılık çalışmalarını desteklemek, su kayağı, rafting gibi su sporları, güreş, futbol, atletizm vs.), eğlenceli etkinlikler ve yurt içi veya yurt dışı gezi vb. düzenlemek, yurtiçi veya yurt dışında kongre ve konferanslara katılmak,

12- Tüzükteki gayelere dönük hizmet eden hayır müesseseleri, bilimsel kuruluşlar ve dernekler vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak

13- Kadınlar için gayede belirtilen amaçlara dönük olarak beceri kursları, el işi sergileri, çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek,

14- Mevzuat çerçevesinde görsel-yazılı basın ve internet aracılığıyla yardıma muhtaç insanlar yararına yardım kampanyaları düzenleyerek yardım toplanmak, yurt içinden veya yurt dışından yardım kabul etmek,

15- Dernek amaçları ekseninde çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapma ve ortak projeler yürütme. Eğitime katkı doğrultusunda kullanılmak şartıyla belirlenecek tarih aralıkları /saatlerinde yönetim kurulunca belirlenecek şartlar doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşları ile STK’lara mevcut dernek binası bilabedel tahsis edilebilir. Bu konuda yürütme kurulu yetkilidir.

16- Yurt içi ya da yurt dışı dernek, sendika, mesleki kuruluş ve diğer sivil toplum kuruluşlarından yardım kabul etmek ve proje bazında ortak çalışmalar yapmak ve yardımlaşmak,

17- Anne-babalara aile içi iletişim, hoşgörü, uyum, sevgi ve mutlu bir aile için her türlü eğitim, öğretim kültürel ve danışmanlık hizmetleri vermek, aile ortamlarında uygulamalı programlar geliştirmek,

18- Ailelerin manevi değerlerin korunması (dini, örfi, ahlaki) amaçlı seminer, kurs ve her türlü koruyucu-geliştirici faaliyetleri düzenlemek,

19- İlk, orta öğretim ve üniversite öğrencilerinin eğitimlerine katkı için burs vermek ve her türlü yardımı yapmak

20- Özellikle ilk ve ortaöğretim çocuklarına çeşitli eğitimsel araçlarla derslerinde, kişilik ve psikolojik gelişiminde yardımcı olacak,  bilgi ve becerisini geliştirecek kurs ve seminerler düzenlenmek,

21- Çocuk ve gençlerin psikolojik, ahlaki, kültürel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacak çalışmalar yapmak,  çocukluk ve ergenlik dönemi sorunlarında psikolojik rehberlik yapmak, derslerde başarıyı ve motivasyonu artırıcı kişisel gelişim programları uygulamak,

22- Çocukların spor, sanat, tiyatro, sinema gibi kültürel etkinliklerde bulunmalarını sağlamak, çocuk kulübü kurmak, en az bir alanda gelişmelerini sağlayarak çocuğun zihni, bedensel, psikolojik gelişimine katkıda bulunmak

23- Çocuklara çevre ve hayvan sevgisini kazandırıcı faaliyetlerde bulunmak, bunlarla ilgili gezi, piknik, yaz kampları ve yaz okulları düzenlemek, izci grupları oluşturmak,  izci kampları düzenlemek.

24- Bedensel ve zihinsel engelli çocuklarla ilgili iletişim, eğitim ve hayata kazandırıcı çalışmalar yapmak

25- Okul başarı ve başarısızlıklarını irdelemek, sorunun özüne inerek çözümü kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunmak,  gerek duyulduğu takdirde başarısız derslerle ilgili takviyede bulunmak.

26- Çocuklara medeni cesaret, çevreyle uyumlu iletişim gibi özgüveni kazandırıcı çalışmalar yapmak, tevazu, hoşgörü, yumuşak huyluluk, haya, utanma, merhamet, fakir ve kimsesizlere, yetimlere şefkat göstermek, büyüklere saygı, sözünde durma, nezaket gibi ahlaki değerleri öğretmek,

27- Çocukların okul öncesi ve sonrası dil gelişimi, Türkçeyi iyi konuşabilmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak.

28- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

29- Dernek, gayesinin tahakkuku için genel kurulca tespit edilen kadrolarda gerekli personeli istihdam edebilir.

30- Derneğe bağışta bulunanlar derneğin amaçlarına uygun sosyal tesisler inşa edebilir.

31- Deprem sel gibi doğal afetlerde kurtarma işlemlerinde eğitilmiş insanlar yetiştirmek, deprem konusunda halkımızı bilinçlendirmek

32- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

33- Vergi ve mali mevzuat esaslarına uyulması ve faaliyet sonucu elde ettikleri geliri üyelerine paylaştırmayıp derneğe irad kaydedilerek amaçları doğrultusunda harcamak şartıyla, gerek görülen yerlerde her türlü iktisadi işletme, sandık kurmak ve çalıştırmak,

34- Dernekler Kanununun müsaade ettiği diğer işleri yapmak.

ÜYELİK-ÜYELİĞE KABUL-ÜYELİĞİN SONA ERMESİ-ÜYELİĞE BAŞVURU-ÜYELİK HAKLARI

ÜYELİK

Madde 5:  Üyelik Genel Kurul Üyeliği ve Fahri üyelik olarak ikiye ayrılır.

a) Genel Kurul Üyeliği: Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak hukuken üyelik engeli olanlar derneğe üye olamazlar.

Dernek Yönetim Kurulu üyelik için yapılan müracaatları en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul ve ya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. Ret halinde gerekçe gösterilmesi gerekmez.

b) Fahri Üyelik: Derneğin gayelerine hizmet etmiş veya edeceğine inanılan kişiler ile yurt içinde ve dışında ilim, fikir veya sanat eserleri ile insanlığa üstün hizmetleri olan kişilerden derneğe yardım ve faydalar sağlamış kimselere Yönetim Kurulu’nun kararı ile fahrî üyelik unvanı verilebilir. Fahrî Üyelik sıfatı, muhatabın kabulü ile tekemmül eder. Fahri üyelerin genel kurulda oy hakları yoktur. Fahri üyeler istedikleri takdirde derneğe aidat ve bağışta bulunabilirler.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 6: Her üye önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir. İstifa eden üye birikmiş borcunu ödemek zorundadır.

ÜYELİKTEN ÇIKARMA

Madde 7: Dernek üyelerinden sürekli hak yoksunluğu, hak sınırlanması kapsamına alınanlar, dernek organlarındaki görevini kötüye kullananlar, dernek amacını saptıranlar veya yozlaştıranlar, dernek amaçlarına ve tüzüğüne ters düşen harekette bulunanlar, dernek organlarınca verilen kararlara uymayanlar Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Yine yazılı uyarılara rağmen üyelik aidatını ödemeyenler, üyelik yükümlülüğünü yerine getirmeyenler de üyelikten çıkarılırlar. Üyeliğe kabul ve çıkarma hususundaki itirazlar dernek genel kuruluna yapılır.  Nihai karar Genel Kurul tarafından verilir. Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarılma işlemi ile Genel Kurul arasındaki süre zarfında üyelerin yetkileri askıya alınır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

ÜYELİĞİN DÜŞMESİ

Madde 8: Üyenin istifa etmesi, ölmesi, üyeliğe ilişkin yasal engellerin doğması veya daha önce var olan şartların kaybedilmesi, üyelik aidatının 30 gün içinde yazılı bildirime rağmen ödenmediği durumlarda üyelik kendiliğinden düşer.

DERNEĞİN ORGANLARI

1-) Genel Kurul

2-) Yönetim Kurulu

3-) Denetleme Kurulu

GENEL KURULUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI

Madde 9:

a) Derneğin şubesi olmaması durumunda; derneğin tüm üyeleri doğal olarak genel kurul üyesi olurlar.

b) Derneğin şubesi olması durumunda ise Merkez Genel Kurulu, Merkez Genel Kurul Asli Üyeleri ile şube başkanı veya görevlendireceği bir şube Yönetim Kurulu üyesi birer temsilciden teşekkül eder.

Genel kurul toplantıları olağan ve olağan üstü olmak üzere iki türlüdür.

1-) Olağan toplantılar, yönetim kurulunca aksine karar verilmedikçe, üç yılda bir Haziran ayı içinde Dernek merkezinde yapılır.

2-) Olağanüstü Toplantılar;

  1. Yönetim kurulunun karan ile
  2. Denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde
  3. Üyelerin beşte birinin yazılı isteği ile

Genel kurul en geç bir ay içinde yönetim kurulunca toplantıya çağrılır. Denetleme kurulunun veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu bir ay içinde genel kurulu toplantıya çağırmazsa. Denetleme kurulunun veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine sulh hukuk hakimi duruşma yaparak demek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, Genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

ÇAĞRI USULÜ

Madde 10: Yönetim kurulu, tüzüğe göre Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün, önceden günü, saati, .yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek ve üyelerin adreslerine mektupla veya elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. veya üyelerin adreslerine mektupla veya elektronik posta veya SMS veya Whatsapp gibi iletişim araçlarından biri veya birkaçı ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır (Tüzük değişikliği 2018). Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün, saatte ve nerede yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında en az 7 gün en fazla 60 gün süre olmalıdır.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

YETER SAYISI

Madde 11: Genel kurulunun ve toplantı yeter sayısı, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerinin yarıdan bir fazlası, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisidir.

İlk toplantıda yeter sayısı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantıda çoğunluk, aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Madde 12: Gündem, yönetim kurulunca hazırlanır. Denetleme kurulunun gündeme konulmasını istediği maddeler de gündeme dahil edilir. Genel kurul toplantısında yalnız gündemdeki konular görüşülür, ancak toplantıda hazır bulunanların en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

ÜYELERİN HAKLARI VE OY KULLANMA

Madde 13: Dernek üyeleri, eşit haklara sahiptir. Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oylama gizli oy açık tasnif usulüne göre yapılır. Üye oyunu bizzat kullanır. Organların seçiminde en çok oy alanlar sıra ile asli ve yedek üyelik sıfatını kazanırlar.

Üyelik aidatları yılda 60-TL (altmıştürklirası)’dır. Her genel kurulda, genel kurul kararıyla üye aidatı arttırılabilir.

YAPILIŞ USULÜ

Madde 14:  Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca Hazırlanan listedeki adları hizasına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa bu durum tutanakla tespit edilerek toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan yeteri kadar başkanvekili ve sekreter seçilir. Toplantının yönetimi Divan Başkanına ait olup, sekreter toplantı tutanağını düzenler, başkan ve başkanvekili ile birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 15: Aşağıdaki yazılı hususlar Genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

a-) Organların seçimi

b-) Demek tüzüğünün değişimi

c-)  Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibra edilmesi

d-) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi

e-) Dernek gayesinin gerçekleştirilmesi için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi

f-) Derneğin mevcut dernekler yasası hükümleri uyarınca yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması

g-) Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi

h-) Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi

i-) Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

j-) Dernek yönetim ve denetim kurullarının üye sayısının yüz kişiden fazla olması halinde kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi

k-) Derneğin feshedilmesi

l-) Mevzuatta ve tüzükte genel kurulca yapılması bildirilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ

Madde 16: Yönetim kurulu üç sene müddetle vazife görmek üzere genel kurulca dernek üyeleri arasından gizli seçilen beş asil beş yedek üyeden (15 Şubat 2015 tarihinde yapılan genel kurulda “dokuz asil beş yedek üyeden” olarak değiştirildi.)  teşekkül eder. Asil üyeliklerden herhangi birinin boşalması ile otomatikman yedek üyelerden birinci sıradaki yerine geçer. .

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 17: Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

a) Tüzükte yazılı gaye ve mevzuların gerçekleştirilmesine çalışmak

b) Kabul edilen faaliyet programı ile bütçe icaplarını ve genel kurul kararlarını yerine getirmek.

c) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak

d) Mevzuat ve tüzük hükümleri ve Genel kurul kararlarına uygun olarak, gayrimenkul alım satımı, ipotek ve benzeri işler ile her türlü taahhüt ve sarfiyat hususlarında karar vermek

e) Dernek gayesinin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi için eğitim, yardım komisyonları gibi komisyonlar kurmak,

f) Mevzuat çerçevesinde derneğin çeşitli faaliyet alanlarında ücretli olarak çalışacakları işe almak ve işten çıkarmak,

g) Genel Kurul’un vereceği yetki doğrultusunda Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve bu şube kurucularına yetki vermek, şubeleri denetlemek, gerektiğinde kapatmak, Yönetim Kurullarını ıskat ve yerlerine geçici Yönetim Kurulu tayin etmek, gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak

h) Bütçenin uygulanmasını sağlamak

i) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek

j) Aidat ve bağış toplamak için yetki belgesi düzenlemek, ilgilisine vermek

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV BÖLÜMÜ

Madde 18: Yönetim kurulu, seçimden sonra- ilk toplantıda başkanı seçer. Görev bölümünü yapar. Çalışma usulünü tespit eder.

Madde 19: Yönetim kurulu, aksine karar vermedikçe en az on beş günde, bir toplantı yapar. Görülecek lüzum üzerine re’sen veya üyelerden üçünün yahut Denetleme Kurulumun yazılı istekleri halinde başkan Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırır. Toplantıda müzakere ve karar nisabı yarının bir fazlasıdır. Mazeretsiz olarak üst üste üç kez toplantıya gelmeyen üye yönetim kurulu kararı ile müstafi sayılabilir.

DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ

Madde 20: Denetleme kurulu üç sene müddetle, Genel Kurul adına demeğin muamele ve hesaplarını teftiş ve kontrol etmek üzere genel kurul üyeleri arasından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme kurulu ilk toplantısında bir başkan seçer, çalışma usul ve programı kararlaştırır. Müddeti dolan üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.

DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 21:

a) Muamele ve hesapların mevzuat, tüzük ve yönetmelikler hükümlerine uygunluğunu incelemek.

b) Para, kıymetli evrak vesaire değerlerin, demirbaş eşya ile menkul ve gayrimenkullerin durumlarını gözden geçirmek, belirsiz zamanlarda kontrol etmek.

c) Genel kurula, Yönetim kuruluna verdiği faaliyet ve hesap raporu ile bütçe tasarım ve kati hesaplar hakkındaki mütalaalarını ihtiva eden yıllık raporlar vermek

d) Gerektiğinde Genel kurulun olağanüstü çağrılmasını istemek

DANIŞMA KURULU OLUŞTURULMASI

Madde 22: Genel kurulca ihtiyaç görüldüğü hallerde Danışma kurulu oluşturulabilir. Danışma kurulu üyeleri dernek üyeleri arasından veya üye olmayan ve dernek faaliyetlerine katkı sağlayacak kişilerden açık oyla uygun görülecek sayıda seçilir. Her yıl en az üç kez toplanır. Başkan, başkan yardımcısı sekreter ve üyelerden oluşur. Toplantı ve karar yeter sayısı salt çoğunluktur.

Dernek amaç, hizmet ve konuları yönünden yapılması gereken çalışmalara ilişkin taslak ve programlar ve projeler hazırlar, uygulamalara yönelik teklif ve temennilerde bulunur. Üyeler arasında sevgi, saygı ve anlayış ihtiva eden yöntem ve kurallar üzerinde çalışmalar yapar, dayanışmayı öngören teklif ve dileklerde bulunur, yönetim ve genel kurulun istek ve dilekleri hakkında görüşlerini bildirir.

ORGANLARA SEÇİLENLERİ İDAREYE BİLDİRME

Madde 23:  Dernekler, genel kurulu izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülkî idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de aynı usule tâbidir.

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

MALİ HÜKÜMLER

ÜYELİK AİDATI

Madde 24: Asil üyeler yılda 60-TL. (altmıştürklirası) aidat öderler.

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 25: Derneğin Gelir Kaynaklan;

a) Üye aidatı

b) Demekçe yapılan yayınlar, takvim, defter, kimlik belgesi, temsil, spor yarışması, kermes, konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

c) Demeğin mal varlığından elde edilen gelirler.

d) Okul, yurt, kurs vesaire kurumların işletilmesine yardım payları

e)  Bağışlanan veya vasiyet edilen her türlü hak ve malların vasiyet şartlarına göre kullanılması, kiraya verilmesi veya devredilmesinden sağlanan gelirler.

f) Yardım toplama hukukundaki mevzuat hükümlerine göre kişilerin veya yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşların kendi isteği ile yapacağı her türlü ayni ve nakdi bağış ve yardımlar

g) Dernek, amacına ulaşmak için, demek yönetim kurulunun belirleyeceği alanlarda ticari faaliyetlerde bulunabilir. Dernek gayesinin gerçekleşmesi için gerek ayninden ve gerekse gelirinden faydalanmak üzere taşınmaz mal edinmeye, inşaat yapmaya, her türlü tasarruf ve iltizama ehil olup yukarıda sözü edilen müesseseleri kuracaklardan, resmi makamlarca istenecek teminatı göstermeye de yetkilidir.

GELİR VE GİDERLERDE USUL

Madde. 26: Dernek gelirleri “alındı belgesi” ile toplanır ve giderler “harcama belgesi” ile yapılır. Bu belgelerin saklanma süresi 5 yıldır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Tahsil olunan paralar, Yönetim kurulunun tespit edeceği banka veya finans kuruluşlarından birinde veya birkaçında derneğin namına açtırılacak vadeli veya vadesiz hesaba yatırılır. Acil harcamaları karşılamak için derneğin kasasında ihtiyaç miktarınca para bulundurulur. Derneğe ait hesaptan para çekmek için yönetim kurulunun yetki verdiği kişilerden iki kişinin imzasının bulunması şarttır. Para değerinde olan menkul kıymetler hakkında da aynı hükümler uygulanır.

Dernek giderlerinin harcama belgeleri ile yapılması zorunludur. Yönetmeliklere aykırı olmamak şartı ile harcama belgeleri olarak fatura, kasa fişi, gider pusulası, gider makbuzu ve tutanak vb. belgeler kullanılır. Gelir ve gider konusundaki defter ve belgelerin en az yasadaki belirtilen süre ile saklanması zorunludur.

Derneğin hesap dönemi 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasıdır.

HARCAMALAR

Madde 27: Yönetim kurulu kararı alınmadan hiçbir taahhüt ve harcama yapılamaz.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULÜ

Madde 28: Dernek Yönetim Kurulu, gerekli görmesi halinde borçlanabilir. Borçlanma usul ve esasları; idarece hazırlanacak yönetmelik doğrultusunda Dernek Yönetim kurulunun belirleyeceği usul ve esasları gösteren yönetmelik ile tespit edilir. Belirlenecek usul ve esaslar haricinde derneği usulsüz olarak borçlandıranlar, bu borçtan dolayı şahsen sorumludurlar. Karar olmadan borçlanma halinde borçlanma işleminde imzası olmayan Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğu yoktur.

DEFTERLER VE KAYITLAR

Madde 29: Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar;

a-) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

b-) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

c-) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

d-) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

e-) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

f-) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Bu defterler il dernekler müdürlüğü veya noter tarafından tasdik edilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

Madde 30: Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabilir. Genel kurul, yönetim kurulunca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.  Derneğin denetimi denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa gerçekleştirilir.

Ancak yönetim kurulu, yeterli açıklık bulunmayan durumlarda, bu eksiği tamamlamak, üyelerle, dernek organları ve görevlilerine tüm dernek faaliyetleriyle, işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacı ile tek veya ayrı ayrı birim metinler hazırlanıp genel kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe koyar.

LOKAL AÇMA

Madde 31: Demek lokal açabilir. Ancak bu surette lokal açılabilmesi ve işletilmesi mahallin en büyük mülki amirliğinden izin alınmasına bağlıdır.

TEMSİLCİLİK AÇMA

Madde 32: Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar

DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU

Madde 33: Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür. Genel Kurul gerekli gördüğü yerlerde şube açabilir. Bu amaçla, yönetim kurulunun veya genel kurulun yetki verdiği  en az 3 kişi, şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirine yazılı başvuruda bulunur.  Şube organları; şube genel kurulu, şube yönetim kurulu, şube denetim kurulundan oluşur.

ŞUBE GENEL KURULU

Madde 34: Şube genel kurulu, şubeye kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Şube genel kurulu, üç yılda bir Nisan ayında toplanır. Şubeler, olağan genel kurul toplantılarını, merkez olağan genel kurulu toplantısından en az iki ay önce tamamlamak ve genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve genel merkezlerine bildirmek zorundadırlar.

Şube genel kurulu, şube yönetim ve denetim kurullarının raporlarını görüşür; yönetim kurulunun hazırladığı bütçeyi aynen ya da değiştirerek onaylar; şube organlarını seçer.  Şube genel kurullarında kararlar oy çokluğu ile alınır. Şube organları için seçim gizli oy, açık tasnif ve sayım ve çoğunluk sistemine göre yapılır. Şubenin kuruluş sürecinde ilk olağan genel kurul, kuruluş bildiriminden itibaren 6 ay içinde toplanır.

ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ

ŞUBE YÖNETİM KURULU

Madde 35: Şube yönetim kurulu, şube genel kurulu tarafından gizli oyla seçilen 5 asil üyeden oluşur; ayrıca 5 yedek üye  seçilir. Şube yönetim kurulu, ilk toplantısında  bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir sayman ve bir de üyeden teşekkül eder.

Çalışmalarını Genel Yönetim Kuruluyla ilgili tüzük hükümlerine göre yürütür. Müessese kurmak, gayrimenkul alım satımı, ipotek ve benzeri muameleler, inşaat, gelecek yıllara sârî taahhütler için Merkez Yönetim Kurulundan yetki alınması mecburidir

Şube yönetim kurulları tüm çalışmalarını Dernekler Yasası, dernek tüzüğü, dernek genel kurulu ve Genel Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda yürütür.

Faaliyetlerine son verilen şubelerin mal varlıkları, defterleri, vesair evrakı Dernek Genel Merkezine zimmetle devir ve teslim edilir. Genel Merkezin her türlü malûmat talepleri şubelerce derhal karşılanır. Dernek Genel merkezince alınan kararlarla ilgili işlerin şube sınırları içinde uygulanmasını temin eder.

Genel Yönetim Kurulunca görevden alınan şube yönetim kurulunun yerine atanan geçici yönetim kurulu, en geç üç ay içinde şube genel kurulunu  toplamak zorundadır.

ŞUBE DENETİM KURULU

Madde 36: Şube denetim kurulu, şube genel kurulunda seçilen 3 asil üyeden oluşur; ayrıca 3 yedek üye seçilir. İlk toplantısında bir başkan seçer. Dönem sonunda yapılan ayrıntılı denetimin raporu da şube genel kuruluna sunulur.

ŞUBENİN DERNEK GENEL MERKEZİ İLE İLİŞKİLERİ

Madde 37: Şube, kuruluş, çalışma, uygulama, karar ve yürütme ile mali konularda Genel Merkez Yönetim Kurulunun denetimine tabidir. Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu ile Yönetim Kurulunun yasalara, dernek Ana Tüzük ve şube Yönetmelik hükümlerine aykırı bulduğu kararlarını gözden geçirilip uygun kararlar alınmasını isteyebilir. Anılan Şube Kurullarının eski kararlarında direnmeleri durumunda kesin kararı almaya Genel Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir. Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile Şube yönetim kurulunu feshedebilir. Şube Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerini görevden alabilir ve yerine seçim yapabilir. Seçilenler, görevden alınanların görev sürelerini tamamlar.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 38: Tüzük değişikliği Genel Kurul Kararı ile olur. Tüzük değişikliği için derneğe kayıtlı üyelerden en az 2/3 ünün toplanması gerekir. Ancak 2/3 çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıya genel kurula katılan mevcut üyelerle toplanılır. Tüzük değişikliği için Genel Kurula katılan mevcut üyelerin 2/3 ünün olumlu oyu şarttır. Toplantıya katılanların miktarı yönetim ve denetim kurulu üyelerinin sayısının 2 katından az olamaz.

DERNEĞİN FESHİ

Madde 39: Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3 unun toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Toplantıya katılanların miktarı yönetim ve denetim kurulu üyelerinin sayısının 2 katından az olamaz.

Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Bir derneğin kapatılması için dava açıldıktan sonra derneğin genel kurulu tarafından verilen fesih kararı açılmış bulunan davanın yürütülmesine ve kapatma kararı verilmesi halinde doğacak hukuki sonuçlara engel olmaz

FESİH SONUNDA MALLARIN TASFİYESİ

Madde 40: Dernek Merkez Genel Kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Görüşmelere başlanması için, Genel Kurul toplantılarının yapılabilmesine ait çoğunluk uygulanır. Derneğin feshine karar verilebilmesi için toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluk oyu şarttır. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük Mülkî Amirliğine yazı ile bildirilir. Fesih kararı ile birlikte Derneğin malvarlığı, Dernek Genel Kurulu’nun kararı doğrultusunda dernek gayesine en yakın dernek veya vakfa bırakılır. Tasfiye işlemi, Yönetim Kurulunca seçilen üç kişilik bir komisyon tarafından yürütülür.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 41: Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

1. Savaş KABAOĞLUBilgisayar İşletmeniGeçici Yönetim Kurulu Başkanı
2. Doğan YILMAZÖğretmen
3. Fatme TUNÇVeteriner Hekim
4. Kadir KEKLİKDoktor
5. Suat TÜCCARİktisatçı
6. Tayfun NASUHBEYOĞLUVeteriner Hekim
7. Vedat KILIÇDoktor

Madde 42: İş bu tüzük bu madde dahil 42 (kırkiki)  maddeden ibarettir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.