24 Haziran 2024
PUSULA EĞİTİM KÜLTÜR SANAT VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

0.Hazırlık Ve Filistin Sözlüğü

METİN HAZIRLIK: Metinin okunması, vurgulanacak yerlerin çizilmesi, eksik kalan kısımların tamamlanması noktasında gençlerimize yardımcı olmak üzere 1. OTURUM İÇİN TAYFUN VE HİLAL HOCAMIZ 2. OTURUM İÇİN ZAFER HOCAMIZ görev almıştır.

Aşağıda Sempozyum başlıklarında yer alması gereken alt başlıklar verilmiştir.

1. OTURUM
A.FİLİSTİN TARİHİ
Oturum Başkanı: Hilal ÖZKUL
Alt Başlıklar (Vurgular)
İslâm Öncesi Dönemden Kudüs’ün Fethine: Filistin
Berin TÜCCAR / Kadir Has Üniversitesi
-Coğrafi olarak nereye Filistin denir?
-Yahudi ve Hıristiyanlar açısından Filistin ve Kudüs’ün önemi
-İlk kıblemiz Mescidi Aksa ve İsra olayı
Kudüs’ün Fethi ve Haçlılardan Geri Alınması
Rüveyda GÖNÜLKIRMAZ / Biruni Üniversitesi
-Hz. Ömer Kudüs’ün savaşsız olarak fethedilmesi
-Kilisenin anahtarlarının Müslüman bir aileye teslim edilerek Hristiyanlar arasındaki ihtilafa son verilmesi
-Mescid-i Aksa ve üzerindeki yapılar
-Kudüs’ün Selahaddin Eyyubi tarafından Haçlılardan kurtuluşu
Osmanlı Dönemi ve II. Abdulhamid’in Filistin’i Himayesi
Meryem ARSLANBAŞ / Medeniyet Üniversitesi
-1517 Filistin’in Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı’ya bağlanması
-1897 Yahudi Kongresi ve Abdülhamid’den toprak talebi
-1909 İttihatçıların göçmen Yahudilere Filistin’e yerleşme izni vermesi ve sonrasında iptal etmesi
Soru-Cevap (Müzakere)
2. OTURUM
100 YILLIK ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ
Oturum Başkanı: Abdullah SADIKOĞLU
Alt Başlıklar (Vurgular)
İşgal Sürecinde Kırılma Noktaları
Halit Ersoy / Medeniyet Üniversitesi
-1917 Balfour Deklarasyonu
-1917-1947 İngilizlerin İşgali
-1948 Siyonist Devletin Kuruluşu
-Arap – Siyonizm Savaşları
-1. Nekbe
-Katliamlar (Deir Yasin, Sabra, Şatila, 1.gazze…)
-1987 İntifadanın başlaması
-Oslo Anlaşması
-FKÖ teslimiyeti
-Seçimler ve Hamasın galibiyeti
-Siyonizm kavramı
İzzeddin Kassam’dan, Ahmet Yasin’e Mücadelenin Önderleri
Faruk ALPARSLAN / İstanbul Üniversitesi
İzzeddin KASSÂM ve Mücadelesi
Şeyh Ahmed Yasin ve HAMAS
Milat: Aksa Tufanı Sonrası Mesuliyetlerimiz
Mustafa Yavuz KAVZAN / 29 Mayıs Üniversitesi
-7 Ekim Aksa Tufanı neden yapıldı?
-Güç zehirlenmesi yaşayan İsrail balonu söndü
-Batılı değerlerin -ne demekse- çöküşü
-İnsanlığın vicdanı: Sokaklar ayakta
-Vicdanlı insanlar için zemini kaybetmeden davet dili geliştirmek
-Boykot çalışmaları ve sürekliliği
-Sosyal Medya ve içerik üretme
-Her yaş gurubu için bilinçlendirme çabaları

FİLİSTİN SÖZLÜĞÜ

FİLİSTİN Akdeniz’in güneydoğu ucunda, Asya ile Afrika arasında köprü konumunda bulunan tarihî bölge.

ECNÂDEYN SAVAŞI: Müslümanların Suriye ve Filistin’i fethi sırasında Bizanslılarla yaptıkları ilk savaş (13/634).

SELÂHADDÎN-i EYYÛBÎ: Ebü’l-Muzaffer el-Melikü’n-Nâsır Salâhuddîn Yûsuf b. Necmiddîn Eyyûb b. Şâdî (ö. 589/1193)
Haçlılar’a karşı mücadelesiyle tanınan İslâm kahramanı, Eyyûbîler hânedanının kurucusu ve ilk hükümdarı (1171-1193).

II. ABDÜLHAMİD: (1842-1918) Osmanlı padişahı (1876-1909).

İzzeddin KASSÂM: Filistin’in bağımsızlığı için mücadele eden Kassâmiyye hareketinin önderi.

https://ilkha.com/analiz/filistin-direnisinin-oncusu-seyh-izzeddin-el-kassam–364884

EMÎN el-HÜSEYNÎ: (1897-1974) Filistinli lider ve Kudüs başmüftüsü.

HİZBÜ’t-TAHRÎRİ’l-İSLÂMÎ: 1953’te Kudüs’te siyasî bir parti olarak ortaya çıkan İslâmî hareket.

FİLİSTİN KURTULUŞ ÖRGÜTÜ: İsrail işgaline karşı mücadele veren Filistinli direniş grupları topluluğu.

Yâsir ARAFAT: Filistin Direniş Hareketi’nin meşhur lideri.

ŞEYH AHMED YASİN:

HAMAS:

MESCİD-i AKSÂ: Müslümanların Kudüs’te bulunan ilk kıblesi, en kutsal sayılan üç mescidden biri.

KUBBETÜ’s-SAHRE: Kudüs haremindeki kutsal kaya üzerinde yer alan, Emevî Halifesi Abdülmelik b. Mervân’ın yaptırdığı ortası kubbeli sekizgen yapı.

İSRA VE Mİ‘RAC: Hz. Peygamber’in Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya, oradan da göğe yaptığı yolculuğu ifade eden terim.

KUDÜS: Üç ilâhî dinde de önemli bir yere sahip olan ve kutsal sayılan şehir.

BATI ŞERİA: Filistin’de İsrail işgali altında bulunan bir bölge.

HALÎL: Filistin’de Hz. İbrâhim ve ailesinin mezarlarının bulunduğu tarihî şehir.

GAZZE: Güneybatı Filistin’de bulunan ve bugün Gazze şeridi denilen bölge ve merkezi.

NABLUS: Filistin’de tarihî bir şehir.

BEYTÜLAHM: Kudüs’ün güneyinde Hz. Îsâ’nın doğum yeri kabul edilen ve Hristiyanlarca ziyaret merkezi olarak tanınan şehir.

ASKALÂN: Filistin’de tarihî bir sahil şehri.

AKKÂ: Filistin’in batı kıyısında bulunan bir sahil şehri.

YAHUDİLİK: Hz. Mûsâ’nın peygamberi olduğu ilâhî din.

MÜHR-i SÜLEYMAN: Hz. Süleyman’a isnat edilen mûcizevî yüzük, bu yüzüğün üzerine hakkedilmiş altı köşeli yıldız.

BUHTUNNASR: Milâttan önce 605-562 yılları arasında hüküm süren, Yahuda Devleti’ni ortadan kaldırarak Kudüs’ü ve Süleyman Mâbedi’ni yakıp yıkan Bâbil kralı.

SİYONİZM: Filistin’de bir yahudi devleti kurma amacıyla ortaya çıkan siyasî hareket.

MASONLUK: Dünyanın en yaygın ve kısmen gizli loca örgütlenmesi, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Topluluğu’nun öğreti ve uygulamaları.

ARZ-I MEV‘ÛD: Allah’ın Hz. İbrâhim’e ve onun soyundan gelenlere vermeyi vaad ettiği yer için kullanılan terim.

İSRAİL: Akdeniz’in güneydoğu kıyısında Filistin topraklarını işgal eden bir terör oluşumu.

CERRÂHÎLER: Filistin, Belkā ve Kuzey Arabistan’da yaşayan ve IV-V. (X-XI.) yüzyıllarda bu bölgede önemli rol oynayan bir aile.

ALEMÎ: Alemüddin Süleyman’a (ö. 790/1388) nisbet edilen Kudüs’ün eski ailelerinden biri.

İBN EBÛ UZEYBE: Ebû Abdillâh Şihâbüddîn Ahmed b. Muhammed b. Ömer el-Makdisî eş-Şâfiî (ö. 856/1452) Kudüslü tarihçi.

Muhammed b. Ahmed TEMÎMÎ: Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed b. Saîd el-Makdisî et-Temîmî (ö. 370/980’den sonra)
Kudüslü hekim ve eczacı.

YUSUF ZİYÂ el-HÂLİDÎ: (1842-1906) Osmanlı ilim ve devlet adamı.

Muhammed İzzet DERVEZE: Muhammed İzzet b. Abdilhâdî b. Dervîş (1888-1984) Filistin direniş hareketi içinde aktif rol alan Arap fikir ve siyaset adamı, müfessir ve tarihçi.

AMÂLİKA: En eski Arap kabilesi olduğu kabul edilen yarı efsanevî göçebe Sâmî topluluk.

HAÇLILAR: XI. yüzyılın sonlarında Avrupa dünyasının “Kudüs’ü kurtarma” sloganı ile, Türkleri Anadolu’dan atmak ve bütün Ortadoğu’yu ele geçirmek için başlattığı siyasî amaçlı askerî harekâta katılanlara verilen ad.