19 Mayıs 2024
PUSULA EĞİTİM KÜLTÜR SANAT VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

Bayrampaşa Eğitim Seminerleri

Bayrampaşa Seminerleri 2008 senesinden beri devam eden bir dizi seminerlerden oluşur. Seminerler, bahar ve güz dönemi olmak üzere iki dönemde verilir.  Konular dönemlik olarak belirlenir ve öncesinde konuyu anlatacaklar konularını seçerek çalışmalarına başlarlar. Anlatım ya konuyla ilgili çeşitli kaynaklardan yararlanarak ya da belirlenmiş kitaplardan yapılır. Sunumlar süreyle sınırlı değildir. Bir kaç hafta sürebilir. Bazı dönemler birbirini takip eden konulardan oluşmuştur. Sunumlar genellikle görsel materyallerle desteklenir. Farklı kaynaklardan hazırlık yapılmış ise mutlaka kaynak belirtilmelidir. Aşağıda geçmiş senelere ait seminer başlıklarını bulabilirsiniz. 

S. No2015 15.Dönem Bahar Seminerleri — Dünya Sistemi Aktörleri-Uluslararası Birlikler-2 
Anlatan
C-) SİYASİ BİRLİKLER
1BİRLEŞMİŞ MİLLETLER/ ULUSLAR ARASI ADALET DİVANI İsmail HASANOĞLU
2AVRUPA BİRLİĞİ İsmail HASANOĞLU
3ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ Savaş KABAOĞLU
4ARAP BİRLİĞİ Savaş KABAOĞLU
5AFRİKA BİRLİĞİ Kadir SARMAN
6ULUSLAR ARASI AF ÖRGÜTÜ Rıdvan AZİZOĞLU
7ASEAN (GÜNEYDOĞU ASYA ÜLKELERİ BİRLİĞİ) Ali ÖCAL
8D8 Hikmet DÜNDAR
D) MÜSLÜMAN ÜLKE BİRLİKLERİ
9BİRLİK ÇABASI BAĞLAMINDA HİLAFET
10İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Hikmet DÜNDAR
11EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Mesut ONAT
12ÖZEL DOSYA: İSLAM AKAİDİ ÜZERİNE BABANZADE AHMED NAİM ŞERHİ / Mustafa ÇOLAK
S. No2014 14.Dönem Güz Seminerleri — Dünya Sistemi Aktörleri-Uluslararası Birlikler-1
Anlatan
1GİRİŞ
Mesut ONAT
A-) GÜVENLİK/ ASKERİ BİRLİKLER
2İNTERPOL Tayfun NASUHBEYOĞLU
3AGİT Tayfun NASUHBEYOĞLU
4NATO Mehmet YILDIRIM
B-) İKTİSADİ BİRLİKLER
5IMF Mustafa AKSOY
6OECD Mustafa AKSOY
7G-8 ve G-20 Ferdi HASKUL
8ULUSLAR ARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ

Hüseyin BALKAN

9BATI AFRİKA ÜLKELERİ EKONOMİ TOPLULUĞU Hüseyin BALKAN
S. No2014 13.Dönem Bahar Seminerleri — Tüm Yönleriyle Cihan Harbi-2
(1 Nisan 2014-25 Mart 2014)
Anlatan
1Yunan, Ermeni ve Türk Cephesinden İstiklal Harbinin Kısa Analizi
Cemil TUNÇ
2Ateşkes Anlaşmaları ve Öngörülen Yeni Dünya Düzeni Mustafa AKSOY
3Çerkez Ethem Ve Düzenli Ordu Ali ÖCAL
4Lozan Anlaşması ve Türkiye’nin Yeni Dünya’daki Yeri Mustafa ÇOLAK
5Uzak Kıta Amerika’nın Siyasal Değişimi
(Monroe Doktrininden Wilson Prensiplerine)
Rıdvan AZİZOĞLU
6Genel Değerlendirme Mehmet YILDIRIM
S. No2013 12.Dönem Güz Seminerleri — Tüm Yönleriyle Cihan Harbi-1
(17 Aralık 2013-11 Şubat 2014)
Anlatan
119. Yüzyıl Kısa Avrupa Tarihi—Fransa-İngiltere Mücadelesi, —1848 Devrimleri ve Etkileri
—Alman Birliğinin Sağlanması, Alman İdealizminin Sembolü: Hegel
—İtalyan Birliğinin Sağlanması, —İmparatorlukların tavsiyesine giden yol
İsmail HASANOĞLU Mesut ONAT
2Çarlık Rusya’sının Yükselişi- (1. Petro –Deli Petro- ve Sonrası) Hikmet DÜNDAR
3Hasta Adam Osmanlı—II. Mahmut’tan II. Abdulhamit’e (19. yüzyıl kısa Osmanlı Tarihi) —Jön Türkler’den İttihak Terakkiye (İdealler- Hareketler ve Temsilcileri)
—Yunan İsyanından Arap İsyanına (Osmanlı Coğrafyasında Kurulan Devletler)
Serap ALPARSLAN
Savaş KABAOĞLU
419. yüzyıl ve 20. yy ilk çeyreğinde İslam Coğrafyasında ıslah ve direniş Hareketleri Tayfun NASUHBEYOĞLU
5Çanakkale Savaşı ve Etkileri Fatme TUNÇ
61917 Devrimi ve Çarlığın sonu Ferdi HASKUL
S. No2013 11.Dönem Bahar Seminerleri — Osmanlı’dan Günümüze İslamcılık-2
(31 Ocak- 25 Nisan 2013)
Anlatan
1Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Mustafa ÇOLAK
2Mehmet Akif Ersoy Cemil TUNÇ
3İsmail Hakkı İzmirli Serap ARPARSLAN
4Şeyhulislam Mustafa Sabri Mehmet YILDIRIM
5M. Şemseddin Günaltay Mesut ONAT
6İsmail Fenni Ertuğrul – Ahmed Hamdi Akseki Mustafa AKSOY
7Bediüzzaman Said Nursi Kadir SARMAN
S. No2012 10.Dönem Güz Seminerleri — İslamcılık-1
(15 Kasım 2012–24 Ocak 2013)
Anlatan
1Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi Hikmet DÜNDAR
2Şeyhülislam Musa Kazım Savaş KABAOĞLU
3Said Halim Paşa İsmail HASANOĞLU
4Seyyid Bey Tayfun NASUHBEYOĞLU
5Ferit Kam Abdullah AKİN
6Mehmed Ali Ayni Abdullah AKİN
7İskilipli Mehmed Atıf Tayfun NASUHBEYOĞLU
8Babanzade Ahmed Naim Mesut ONAT

Not: İslamcılık çalışması İsmail KARA’nın “Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi” isimli eserinin ilk iki kitabı esas alınmıştır.

S. No2012 9.Dönem Bahar Seminerleri — İslam Klasikleri
(6 Mart–29 Mayıs)
Anlatan
1Ahlak-ı Alai — Kınalızade Ali Efendi Mustafa ÇOLAK
2El-Milel ve’n-Nihal – İslam Mezhepleri — Eş-ŞehristaniTayfun NASUHBEYOĞLU
3Fıkhu Ekber — İmam Ebu Hanife Mustafa AKSOY
4Erdemli Yol Ez-Zeri’a ilâ mekârimi’ş şeri’a — Ragıb El-İsfahani Abdullah AKIN
5El- i’tisam Bid’atler Karşısında Kitap ve Sünnete Bağlılıkta Yöntem — İmam şatibi  Savaş KABAOĞLU
6Kuşeyri Risalesi — Abdülkerim Kuşeyri İsmail HASANOĞLU
7Doğuş Devrinde Tasavvuf — Kelabazi  Fatme TUNÇ
8Kitâbü’z-Zühd — İmam Ahmed b. Hanbel Hikmet DÜNDAR
9Hz. Peygamber’in Edep ve Ahlakı — Ebu’ş-Şeyh el-İsbehânî Çetin UYGUN
S.No2011 8.Dönem Güz Seminerleri — Tarih Okumaları-3
15 Kasım-12 Ocak 2012)
Anlatan
1Afrika’da Türklerin hâkimiyeti ve kurdukları devletler Kadir SARMAN
2Kuzey Afrika’da bir Osmanlı nesli: Kuloğulları Hikmet DÜNDAR
3Osmanlı’nın Kuzey Afrika’da yerli halkla münasebetleri Savaş KABAOĞLU
4Afrika’nın sömürgeleştirilmesi öncesinde Rabih b. Fazlullah’ın kurduğu son biladü’s-Sudan devleti ve Fransa’yla mücadelesi İsmail HASANOĞLU
5Yeni sömürgeciliğin Afrika toplumlarını sosyoekonomik, dini, siyasi alanlarda birliğe zorlaması Mustafa ÇOLAK
6Büyük sahra’da Gat kazasının kurulması ve Osmanlı-Tevarık münasebetleri Nurçin ODABAŞI EMÜL
7Tibesti (Çad) ve Kavar’ın (Nijer) Osmanlı Hâkimiyetine girmesi: Tibu Reşade ve Kavar Kazalarının kurulması Mustafa AKSOY
8Doğu Afrika sahili’nde Osmanlı hâkimiyeti: kuzey Somali’de Zeyla İskelesi’nin konumu Fatme TUNÇ
9Türkiye Libya ilişkileri Mehmet YILDIRIM
10Filistin üzerinden doğu Afrika’ya yayılan bir tasavvufi hareket: yeşrûtiye ve kurucusu Şeyh Ali Nurettin’in Rodos’a sürgün edilmesi Tayfun NASUHBEYOĞLU

Seminerler Kitabevi yayınlarından çıkan, Ahmet KAVAS tarafından yazılan,  “Osmanlı –Afrika İlişkileri” isimli eser kaynak alınarak işlenmiştir.

S. No2011 7.Dönem Bahar Seminerleri — Tarih Okumaları-2/Biyografi
(25 Mart-9 Haziran 2011)
Anlatan
1Aliya Savaş KABAOĞLU
2Hasan El Benna Mustafa AKSOY
3İmam Humeyni Serap ALPARSLAN
4Malcolm X Mehmet YILDIRIM
5Mehmet Akif Mustafa ÇOLAK
6Mevdudi İsmail HASANOĞLU
7Muhammed İkbal Çetin UYGUN
8Ömer Muhtar Murat Tolga TOSUNOĞLU
9Said Nursi Kadir SARMAN
10Seyyid Kutup Fatme TUNÇ
11Ahmed Cevdet Paşa Hikmet DÜNDAR
S. No2010 6.Dönem Güz Seminerleri — Tarih Okumaları -1/AnıAnlatan
1Arap Gözüyle Osmanlı-3 Bir Osmanlı-Arap Gazetecinin Anıları, Muhammed Kürd Ali Semra ERIŞIK
2Arap Gözüyle Osmanlı-1, Beyrut Şehremininin Anıları (1908-1918 ), Selim Ali Selam Çetin UYGUN
3Arap Gözüyle Osmanlı-9, İsyancı Arap Ordusunda Bir Harbiyeli, Cafer El-Askeri Fatme TUNÇ
4Arap Gözüyle Osmanlı-7, İttihad-ı Osmanî’den Arap İsyanına, Reşid Rıza Murat Tolga TOSUNOĞLU
5Arap Gözüyle Osmanlı-8, Mısır Mısırlılarındır İngiliz İşgaline Karşı Osmanlı Hilafeti, Muhammed Ferid Mustafa AKSOY
6Arap Gözüyle Osmanlı-6, Osmanlı Filistininde Bir Posta Memuru, İzzet Derveze Kadir SARMAN
7Balkan Gözüyle Osmanlı, Osmanlı Sonrası Arnavutluk (1912–1920), Avlonyalı Süreyya Bey Tayfun NASUHBEYOĞLU
8Fars Gözüyle Osmanlı, Payitahtın Son Yıllarında Bir SefirHan Melik Sasani Mehmet YILDIRIM
9Arap Gözüyle Osmanlı-4, Biz Osmanlı’ya Neden İsyan Ettik, Kral Abdullah Savaş KABAOĞLU
10Arap Gözüyle Osmanlı-2, İttihatçı Bir Arap Aydınının Anıları, Emir Şekib Arslan Mustafa ÇOLAK
11Arap Gözüyle Osmanlı-5, Cemaleddin Afgani’nin Hatıraları, Muhammed Mahzumi PaşaSerap ALPARSLAN 
S. No2010 5.Dönem Bahar Seminerleri — Aile ve Çocuk
(24 Aralık 2009-18 Mart 2010)
Anlatan
1Farklı Kültürlerde AileSerdar SEMİZ
2Osmanlıda AileTayfun NASUHBEYOĞLU
3Cumhuriyet Dönemi AileSavaş KABAOĞLU
4Gelenekten Moderniteye AileNurçin ODABAŞI EMÜL
5Medya Ve AileSemra ERIŞIK
6Modernizm Karşısında KadınSerap ALPARSLAN
7Peygamberimizin Aile HayatıFatme TUNÇ
8Bilgi Ahlak Etkileşimi-Lokman Suresinin TefsiriMustafa ÇOLAK
9Kur’an’da Aile HayatıMehmet YILDIRIM
10Eğitim ModelleriMustafa AKSOY
11Çocukta Karakter EğitimiÇetin UYGUN
12Çocuk GelişimiNursel MENTEŞ
13Çocuk EğitimiKadir SARMAN
S. No2009 4.Dönem Güz Seminerleri — İslam’ın Serüveni-4Anlatan
1Secularizm Mustafa AKSOY
2Misyonerlik Fatme TUNÇ
3Masonluk Serap ALPARSLAN
4Sanayi devrimi Nurçin ODABAŞI
5Pozitivizmin Türkiye’ye girişi Serdar SEMİZ
620. yüzyıl Dünya tarihine genel bakış Mehmet YILDIRIM
7Üç tarzı siyaset Mustafa ÇOLAK
8Osmanlının yıkılışı sonrası ve Osmanlı Bakiyesi Semra ERIŞIK
9Türkiye Cumhuriyeti ilk dönem Muhalif Hareketler ve İstiklal Mahkemeleri Kadir SARMAN
10Devrimler (dil ve kıyafet) Savaş KABAOĞLU
11Türkiye’de Alevilik Tayfun NASUHBEYOĞLU
S. No2009 3.Dönem Bahar Seminerleri — İslam’ın Serüveni-3Anlatan
1Balkan tarihine genel bir bakış Tayfun NASUHBEYOĞLU
2Osmanlı’da Muhalif Hareketler Serdar SEMİZ
3İttihat ve Terakki Cemiyeti Savaş KABAOĞLU
4Fransız Devrimi ve Ulusalcılık Semra ERIŞIK
5Haçlı Seferleri, Tapınak Şövalyeleri Kadir SARMAN
6Osmanlı’da şehir; Müslim ve gayri Müslim ilişkisi Fatme TUNÇ
7Sömürgecilik Mehmet YILDIRIM
8Özel Dosya: Kardeşlik mi? Gerçekten sınır tanımazmış… Ahmet KILIÇ
Sami ÇAVUŞ
S. No2008 2.Dönem Güz Seminerleri — İslam’ın Serüveni-2Anlatan
1Türklerin Müslüman oluşu ve Selçuklulara kadar olan tarihsel süreçMehmet YILDIRIM
2Selçuklu Siyasi TarihiSerdar SEMİZ
3Selçukluda ilim, kültür ve sanatFatme TUNÇ
4Anadolu beylikleri ve Osmanlı beyliği Osman BeySemra ERIŞIK
5Orhan’dan Fatih’e İstanbul’un FethiTayfun NASUHBEYOĞLU
6II. Beyazıt-Duraklama Dönemine kadar OsmanlıKadir SARMAN
7İlk dönem Osmanlı’da ilim, kültür sanatSavaş KABAOĞLU
S. No2008 1.Dönem Bahar Seminerleri — İslam’ın Serüveni-1Anlatan
1Raşit Halifeler-1 (Hz. Ebu Bekir-Hz. Ömer) Mehmet YILDIRIM
2Raşit Halifeler-2 (Hz. Osman-Hz. Ali) Serdar Semiz
3Emeviler Dönemi Fatme TUNÇ/Semra ERIŞIK
4İslam’da siyasi mezhepler Tayfun NASUHBEYOĞLU
5İslam’da itikadi mezhepler Kadir SARMAN
6Abbasiler Devri        Savaş KABAOĞLU
7Endülüs’te İslam Tayfun NASUHBEYOĞLU

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.