19 Mayıs 2024
PUSULA EĞİTİM KÜLTÜR SANAT VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

ENDÜLÜS KİTAPLIĞI

Aşağıda Endülüs’e ait eserlerin yazar ve kitap isimleri yer almış olup, yayınevi veya kitap isminde değişiklik olması muhtemeldir…. Güncelleme:
A. Sırrı Altıner, Osmanlı Bahriyesinin Yelken Devri ve Türk Korsanlar, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 2003
Ahmet Baydar, Endülüslü Zidyar Son Anka, Beyan Yayınları
Ahmet Gürsel Tırışkan, Altaylardan Endülüs’e müzik yolculuğu, Sera Yayınları
Ahmet Raif, Endülüs, Yokedilişin Öyküsü, Alem Yay/ Araştırma Yay
Ahmet Yılmaz Boyunağa, Endülüs Şahini, Timaş Yayınları
Ali Rıza Seyfi, Kemal ve Baba Oruç, İstanbul 1325
Ali Vasfi Kurt, Endülüs’de Hadis ve İbn Arabî, İnsan Yayınları
Benafri Chakib, Endülüs’te Son Müslüman Kalıntısı Morisko’ların Cezayir’e Göçü ve Osmanlı Yardımı (1492–1614), Yüksek Lisans 1989
Azmi Yüksel, “Endülüs’ten II. Bayezid’e Yazılan Anonim Bir Şiir”, Belleten, TTK, LII (Ankara 1989), s. 1576
Ercüment Kuran, “Cezayirli Türklerin Endülüs Müslümanlarını Kuzey Afrika’ya Nakli ve Neticeleri”, Endülüs’ten İspanya’ya, Ankara, TDV, 1996, s. 63-68
Fernand Braudel, Akdeniz ve Akdeniz Dünyası–1–2 çev. M. Ali Kılıçbay, İmge Kitabevi, Ankara 1994, C. II, sh. 168–171
Herbert Heaton, Avrupa İktisat Tarihi, (Çev. M. Ali Kılıçbay), Ankara, Teori, 1985
İbni Cübeyr, Endülüs’ten kutsal topraklara, Selenge Yayınları
İlker Özünlü,  Endülüs Kent-Anlatı, Türkiye İş Bankası Yayınları, 2005, 307sayfa
İsmail Hakkı Atçeken, Endülüs’ün Fethi ve Musa B. Nusayr, Araştırma Yayınları
İzzet Tanju, Endülüste Raks Aşk Üstüne, Âşıklar Üstüne, Ötüken Neşriyat
J. R. Jimenez, Platero ile Ben: Bir Endülüs Ağıtı, Yapı Kredi Yayınları
Kâtib Çelebi, Takvîmü’t-tevârîh, İstanbul 1147
Kolektif, 3.Karşılaşma: Endülüs Tecrübesi, İslamiyat Üç Aylık Araştırma Dergisi, 7. Cilt (2004), Sayı: 3, Kitabiyat Yayınları, 207sayfa
Kolektif, Endülüs’ten İspanya’ya Sempozyum Bildirileri, TDV Yayınları
Kürşat Demirci, “Engizisyon”, DİA, C.XI, 238-41
Lütfi Şeyban, “Endülüs Emevileri Hâciplerinden el-Mansûr Muhammed İbn Ebî Âmir (366/976–392/1002), Islâmî Araştırmalar, XI/3–4 (1998), 250–272
Lütfi Şeyban, Mudejares & Sefarades Endülüslü Müslüman ve Yahudilerin Osmanlı’ya Göçleri, İz Yayıncılık
Lütfi Şeyban, Reconquista / Endülüs’te Müslüman-Hıristiyan İlişkileri, İz Yayıncılık, İstanbul, 2003
M. Ertuğrul Düzdağ, Barbaros Hayrettin Paşa’nın Hatıraları, Nil, İstanbul 2004
M. Faruk Toprak, “Edebî Kaynaklara Göre Son Dönem Endülüs Müslümanlarının Durumu”, Endülüs’ten İspanya’ya, Ankara 1996, s. 1–6
M.Cavid Baysun, “Moriskolar”, İA, VIII (4. Baskı, Ankara 198), 428
Maria Rosa Menocal, Dünyanın İncisi Endülüs Modeli, Etkileşim Yayınları, 2006, 332 sayfa
Mehmet Özdemir (Prof), Endülüs Müslümanları–1, Diyanet Vakfı Yayınları
Mehmet Özdemir (Prof), Endülüs Müslümanları–2 (Medeniyet Tarihi), Diyanet Vakfı Yayınları, 1997, 165 sayfa
Mehmet Özdemir (Prof), Endülüs Müslümanları–3 İlim ve Kültür Tarihi, Diyanet Vakfı Yayınları
Mehmet Özdemir, “Gırnata”, DİA, C.XIV, 51-57
Mehmet Özdemir, “İspanya Krallığı’nın XVI. Yüzyılda Endülüs Müslümanlarını Hıristiyanlaştırma Politikası I”, AÜIFD, XXXV, Ankara (1996), s. 243–284
Metin Kunt, -Christine Woodhead (ed.), Kanuni ve Çağı: Yeniçağda Osmanlı Dünyası, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2002
Muhyiddin İbn Arabî, Endülüs Süfileri, Dharma Yayınları, 2002
Muzaffer Arıkan, XV.-XVI. Yüzyıllarda Türk-Ispanyol Iliskileri ve Denizcilik, GKBDKKKYTD,7, Ankara 1995
Nazif Ersin Gürdoğan, Hicaz’dan Endülüs’e Gezi Notları İz yayıncılık, İstanbul, 1993
Nuri Yücel Mutlu, Endülüs Gerçeği ve Türkiye’nin Geleceği, Babıâli Kültür Yayıncılığı
P.S.van Koningsveld, “Ortaçağın Sonlarında Batı Avrupa’daki Müslüman Esir ve Köleler”, türkiye günlüğü, Sayı: 45, 1997, S: 186-203
Richard W Southern, Ortaçağ Avrupa’sında İslam Algısı, Çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul, Yöneliş, 2000
Rodrigo de Zayas, “Endülüs’te Yüzbinlerce Müslüman Katledildi”, Endülüs’ten İspanya’ya, Ankara 1996, s. 109–114
Salih Özer, Endülüslü İbn Battal ve Buhari Şerhi, Araştırma Yayınları
Saliha Nilüfer, Bir Endülüs Hikâyesi Pan Yayıncılık, 2006, 325sayfa
Seyyid Muradî, Kaptan Paşa’nın Seyir Defteri / Gazavât-ı Hayreddin Paşa, bky, İstanbul 2004
Suat Yıldırım, “İslam Hâkimiyetinin Sona Ermesinin Beşyüzüncü Yılında Endülüs’te İslam”, Endülüs’ten İspanya’ya, Ankara 1996, s. 87–96
Vasfu İfrîkıye, (Tahk. M. el-Haccî-M. el-Ahdar), C.I-II, Beyrut, Dâru’l-Garbi’l-İslâmî, 1983
Washington Irwing, Elhamra Endülüs’ün Yaşayan Efsanesi, İz Yayıncılık
Yavuz Bahadıroğlu, Endülüs’e Veda Nesil Yayınları, 2008, 270 sayfa
Ziya Paşa, Endülüs Tarihi, Selis Kitaplar, 544 sayfa

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.